Bodem: Wist u dat de processen in de bodem vrijwel gelijk zijn aan de processen aan het maagdarmstelsel van mens en dier?  Mineralogie en biologie horen in balans te zijn. Dit vraagt om de juiste voeding, organische voeding heeft de voorkeur, bij voorkeur zo weinig mogelijk chemisch bijsturen.

Om Microbiologische en chemische processen in bodems goed te laten verlopen zijn zaken als;  lucht -water huishouding en koolstof – stikstof verhouding dan ook  van essentieel belang. De juiste grondbewerking op het juiste moment, gecombineerd met een evenwichtige bemesting met de nadruk op een actief bodemleven geeft je bodem het hoogste potentieel en je gewassen meer weerbaarheid/

Door samen je bedrijfssituatie in kaart te brengen kunnen we je voorzien van  praktische adviezen, producten  en handvaten om je bedrijf beter te laten renderen.

Een gezonde bodem

Een gezonde bodem is de basis van een gezonde bedrijfsvoering. Een gezonde bodem betekent aandacht voor:

 • Opbouw van bodemleven
 • opbouw van organische stof
 • juiste structuur – textuur

Dit resulteert in betere opname van nutriënten, meer bodemvruchtbaarheid, betere doorlaatbaarheid en minder droogtestress.

Agrarische Sector + boomteelt
Groenbemesters en dierlijke mest
Landbewerken
Bodem
Consumptie
Bodem- vruchtbaarheid

Circulaire kringlooplandbouw

De Nederlandse landbouw staat bekend om zijn bijzonder efficiënte voedselproductie. De kringlooplandbouw draait op het principe dat er geen afvalstromen meer zijn. Alle producten die het landbouwbedrijf verlaten, worden gebruikt als eindproduct of grondstof voor een van de andere schakels in de kringloop. Voorwaarde is wel dat akkerbouwbedrijven en de veehouderij efficiënter gaan samenwerken om die ketens te sluiten.

Kringlooplandbouw draait op het principe dat alle biomassa optimaal gebruikt wordt. De reststromen van de ene keten zijn de grondstoffen voor een andere keten. Zo wordt bijvoorbeeld voedsel dat wij niet meer eten als diervoer gebruikt. Om tot zo’n circulair landbouwsysteem te komen, hebben we een transitie nodig waarin plantaardige en dierlijke productieketens slimmer aan elkaar worden geknoopt.

uitgelicht artikel dinsdag 26 september, 2023

Van vruchtbare landbouwgrond naar een verarmde bodem – Zembla

Lees meer
Overview Detail Image

Werkwijze en Visie

Niet gefocust op één specifiek probleem maar benadering vanuit het geheel. Systeemgerichte oplossingen geven en integraal kijken naar wat nodig is. De beste oplossingen en adviezen zullen door analyses en praktijk onderzoek moeten bewijzen dat zij in staat zijn de balans in de  bodem te kunnen herstellen, maar tegelijkertijd Opbrengst en Kwaliteit kunnen leveren, het gehele jaar door.

Bodemvruchtbaarheid

Een zaak van biologisch denken ( Dr. Hans Peter Rusch, 1e druk 1968). De “Rusch-test”- hiermee kan de hoeveelheid en kwaliteit van het leven in de bodem worden bepaald.

Creëer optimale omstandigheden voor de bodem, waarna de gewassen, volgens de natuurlijke eigenschappen, kunnen groeien en bloeien. Bijsturen dient te geschieden door te bemesten. Bemesten bij voorkeur met dierlijke mest en groenbemesters.

Wat meer aandacht verdient  is  een  juiste chemische, fysische en biologische balans in de bodem. Hierdoor zal het bodemleven zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Bodemvruchtbaarheid is universeel, door het begrijpen van de processen in de bodem en hierop te sturen gaan we terug naar een natuurlijk evenwicht. Door bijvoorbeeld Voederadditieven te gebruiken of toevoegingen aan de mest kan er gewerkt worden op processen als vertering en fermentatie. Vanuit deze kennis zetten wij innovatieve producten in waardoor zo veel mogelijk gespaard kan worden op kalk, kunstmest, chemie. Vanuit een evenwichtige voeding van dier en bodem ontstaat gezonde groei, dit geeft weerbaarheid waardoor inzet van chemie kan worden teruggedrongen. Dit werkt kostenverlagend en zorgt voor meer gezondheid van bodem, plant , dier en mens

 

Van gangbaar naar (bio)logisch gangbaar naar biologisch

Niet alles kan, maar wat mogelijk is, doen we. Het bodemleven is van grote invloed op de plantengroei. Uit organische mest, gewasresten en groenbemesters moet het bodemleven de voedingsstoffen vrijmaken die onmisbaar zijn voor de plant. Bodemleven is uitermate divers en heeft invloed op veel processen in de bodem. Veel van de activiteiten van het bodemleven zijn van belang voor de landbouw:

 • Vrijkomen en vastleggen van voedingsstoffen voor het gewas door het afbreken van dood organisch materiaal;
 • Opbouw en afbraak van organische stof, met positieve effecten op levering van voedingstoffen, vochtvasthoudende vermogen, bufferend vermogen en stabiliteit van de bodem;
 • Opbouw en onderhoud van een goede bodemstructuur
 • Beperken van te grote aantallen ziekteverwekkende organismen;
 • Beperken van ondergrondse en bovengrondse plagen (loopkevers en spinnen zijn luizenbestrijders, een voorbeeld van bovengrondse plagenbeperking);
 • Afbraak van giftige stoffen, met name door de microben.

De mate waarin de verschillende soorten aan bovenstaande effecten bijdragen, wisselt sterk per soort. Ook de mate waarin de verschillende soorten in een grond voorkomen, varieert sterk afhankelijk van grondsoort en bodemgebruik. Een indeling is:

 • Microben – bacteriën en schimmels
 • Mesofauna – nematoden, mijten en springstaarten
 • Macrofauna – kevers, duizendpoten, miljoenpoten en wormen

 

Zorg dat het bodemleven voor je aan het werk gaat

Een gezond bodemleven kan super veel. De structuur van de bodem verbetert, ziektes worden afgeweerd, vocht- en luchthuishouding wordt gereguleerd en materialen worden omgezet tot bruikbare stoffen voor de planten. Maar hoe krijg je dat bodemleven gezond? Allereerst is een bouwplan belangrijk. Welke teeltfrequentie houd je aan? En wat gaat de gewasvolgorde zijn (vruchtwisseling)? Daarnaast zijn grondbewerkingen en bemesting cruciaal. Met bemesting, bekalking, biociden en vers organisch materiaal creëer je de perfecte omstandigheden voor verbetering van het bodemleven.

 

Agrohub

Agrotechnics Agrohub is ontstaan in april 2015 en is een unieke samenwerking tussen diverse loonwerkers, agrariërs, leveranciers, onderwijs, gemeenten en innovatieve bedrijven. Ondernemers overal over de wereld proberen door samenwerking gezamenlijk een toekomststrategie uit te zetten. Agrotechnics Nederland BV nam in Nederland het voortouw voor de regio Limburg-Brabant.

We laten zien aan de maatschappij wat we aan het doen zijn en samen zetten we ons in voor lobby richting de overheid en de politiek. We hoeven niet massaal in actie te komen om een vuist te maken, maar we willen groepen met dezelfde belangen dezelfde koers op sturen. Zo wordt iedereen er beter van en kunnen we ook nog iets betekenen voor een ander.

We maken een verdiepingsslag van de agrarische sector naar een combinatie van de agrarische sector, industrie (reststromen), consumenten (reststromen), leveranciers en de tuinbouw (reststromen). Ons doel is het optimaliseren van reststromen voor de veestapel, waarbij de stalmest weer kan dienen als bodemgrondstof. En zo is de cirkel weer rond.